Verksamhet

 

SOMS är en rikstäckande intresseförening inom omsorg, habilitering och LSS för sjukgymnaster/fysioterapeuter som oavsett organisationstillhörighet, arbetar med personer med utvecklingsstörning.

SOMS verkar för utveckling och fördjupning av sjukgymnasters/fysiopterapeuters arbetsmetoder med personer med utvecklingsstörning genom att befrämja erfarenhetsutbyte, metodutveckling och forskning. SOMS verkar också för att sjukgymnasters/fysioterapeuters yrkeskunskaper tillvaratas inom habilitering.

Habilitering är ett begrepp som stammar ur samma latinska rot som ”Habil”; i denna mening betyder habilitera ”att göra skicklig”. Det som skiljer habilitering från rehabilitering är habiliteringen riktar sig till personer med medfödda och oftast livslånga funktionshinder, eller funktionshinder som uppstått i tidig ålder. Funktionshindret kan ge en nedsättning i förmågan att röra sig, se, höra, förstå, uppfatta omvärlden eller relatera till andra människor. Habiliteringsinsatserna riktar sig till barn, ungdomar och vuxna, och syftar till att förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet och ge bästa möjliga förutsättningar för delaktighet i samhället.

SOMS anordnar konferenser vartannat år på olika orter i landet. Konferenserna anordnas av de lokala sjukgymnasterna/fysioterapeuterna i samarbete med SOMS styrelse.