Stipendium när kan söka

Avsatt medel för stipendium:  kr.

Stipendiet avser projekt och utvecklingsarbete inom området sjukgymnastik för barn/ ungdomar/ vuxna inom omsorg och habilitering. Projekt direkt rörande personer med utvecklingsstörning har hög prioritet.

Stipendiet kan sökas för resekostnader, tryckkostnader samt andra kostnader i samband med projekt och utvecklingsarbete. Stipendet kan inte sökas för förlorad arbetsinkomst eller för redan avslutade projekt.

Stipendiet är skattefritt.

Stipendiet kan endast sökas av legitimerad sjukgymnast/ fysioterapeut som är medlem i SOMS. Medlemsskap ska ha förelegat minst ett år vid tidpunkten för ansökan. Ansökan kan gälla hela summan eller delar därav, dock minst 1.000 kr.

Kravet för att erhålla bidrag är att avslutat projekt dokumenteras i skrift och presenteras vid efterföljande SOMS-konferens. Föreningens stipendiat erhåller inget arvode för presentationen på konferensen, men ersätts för omkostnader.

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast .

Med ansökan ska en presentation av projektet/ utvecklingsarbetet samt för ändamålet relevanta och styrkta handlingar medsändas samt personuppgifter.

Styrelsen beslutar om vem/ vilka som ska tilldelas stipendiet och detta meddelas berörda sökanden och föreningens medlemmar senast .

Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Ansökan sändes till:

Christina Nyman
Stenbäcksgatan 10
598 36 Vimmerby