Stadgar

Föreningen SOMS stadgar

Antagna av årsmötet den 15 oktober 2009:

§1 SOMS, sjukgymnaster/fysioterapeuter  inom omsorg, habilitering och LSS, är en intresseförening för sjukgymnaster/fysioterapeuter som oavsett organisationstillhörighet arbetar med personer med utvecklingsstörning.
SOMS skall verka för utveckling och fördjupning av sjukgymnasternas/fysioterapeuternas arbetsmetoder med personer med utvecklingsstörning genom att befrämja erfarenhetsutbyte, metodutveckling och forskning.
SOMS skall även verka för att sjukgymnastens/fysioterapeutens yrkeskunskaper tillvaratas i habilitering av personer med utvecklingsstörning.
§2 Medlemskap i föreningen kan vinnas av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut. Registrering av medlemskap sker så snart medlemsavgift erlagts. Medlem som trots påminnelse ej erlagt avgift för året innan årets slut avregistreras.
§3 Föreningens styrelse utgörs av ordförande, sekreterare, kassör samt två övriga ledamöter och en suppleant.
§4 Mandatperioden för ledamot är två år.
Vartannat år väljs ordförande, sekreterare samt en ledamot. Vartannat år väljes kassör, en ledamot och en suppleant.
§5 Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per år.
Beslutför är styrelsen om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
§6 I styrelsens arbetsuppgifter skall ingå
– att föra aktuell medlemsförteckning
– att arbeta enligt målsättningen §1
– att besluta om tillgängliga medels användande
– att bevaka att medlemsavgifter betalas in
– att utföra de arbetsuppgifter årsmötet ålagt styrelsen
– att hålla medlemmarna underrättade om verksamheten
§7 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte skall avhållas före oktober månads utgång. Plats och tidpunkt beslutas av styrelsen. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda minst en månad i förväg. Samtliga årsmöteshandlingar skall medfölja kallelsen.
§8 Till extra årsmöte skall kallas om minst en tredjedel av föreningens medlemmar så önskar. Kallelse till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst två veckor i förväg. Vid extra årsmöte skall endast de i förväg anmälda frågorna behandlas.
§9 Till årsmöte äger envar medlem väcka förslag i alla frågor som rör föreningen. Förslag skall göras skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 15:e februari.
§10 Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Medlem som icke kan närvara äger rätt att rösta medelst skriftlig fullmakt utställd på annan, vid mötet närvarande, medlem. I fullmakten skall anges för vilka frågor fullmakten gäller.
§11 För stadgeändring fodras 2/3 majoritet. För övrigt gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandes röst.
Av mötet beslutad stadgändring vinner omedelbar verkan, om inte mötet beslutar annat.
§12 Vid årsmötet skall följande punkter avhandlas
1.  Mötets öppnande
2.  Fråga om mötets stadgenliga utlysande
3.  Val av mötesordförande, sekreterare samt två justerare, tillika     rösträknare
4.  Verksamhetsberättelse
5.  Utgifts- och inkomststat
6.  Revisorernas berättelse
7.  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
8.  Av medlemmar samt styrelse anmälda frågor
9.  Verksamhetsplan
10. Ekonomisk plan
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Mötets avslutande
§13 Föreningens verksamhetsår löper från 1 januari t o m 31 december.
§14 För att granska föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer samt en suppleant med ett års mandattid. Revisorerna skall lämna revisionsberättelse till årsmöte. De skall också ställa förslag i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
§15 Årsmötet utser en valberedning om tre personer att verka till nästkommande årsmöte. Valberedningen skall senast 15 februari, till styrelsen, lämna förslag på nya förtroendemän.
§16 Föreningen skall upphöra om minst 3/4 av föreningens medlemmar så begär. Föreningens eventuella skulder skall härvidlag fördelas på medlemmarna.
Om disponering av föreningens eventuella tillgångar beslutar mötet.
§17 På årsmötet 26/9 1989 beslöts att SOMS-föreningen skall registreras hos Länsstyrelsen, skatteförvaltningen i Göteborg.